อุปกรณ์ที่รองรับ


Device Support
RB 450 G
RB 951-2n
RB 951G-2HnD
RB 750
RB 1100 AHx2
RB 1100Hx2
RB 750 GL
RB 2011 UAS-2HnD-IN
RB 750UP
RB 2011L-RM
RB 2011UAS-RM
RB Metal 2 SHPn
SXT Lite2
SXT G 2HnD
RB GrooveA 52HPn
SXT 5nDr2 (SXTLite5)
RB 951Ui-2HnD
S-31DLC20D
RB 260 GS
CCR 1036-12G-4S
CCR 1036-12G-4S-EM
CCR1016-12G
RB 2011L-IN
RB 2011 UAS-IN
OmniTIK UPA-5HnD
SXT 5HPnD
CCR1036-12G-4S-EM
RB 912UAG-2HPND-OUT
RB SEXTANT 5HnD
CCR1009-8G-1s-1s
CCR1036-8G-2S+EM
RB 850Gx2
SXT G 5HnD
CCR1009-8G-1S